CFO/精英训练营

CFO/EFITE TRAINING CAMP

CFO预测评估

*姓名 *手机号
*学历
*所在岗位
       
       
       
       
       
       

*是否持有以下证书(可多选)

1.你觉得现在企业招聘人才时,最看重的是哪方面的能力(单选)

           
           
           
           

2.未来三年,你对年收入的预期是(单选)

3.你最希望提升自己哪方面的专业能力(单选)

注:1、请认真填写申请表内容,确保学习顾问为您准确评估